Fundusze Europejskie

Numer projektu: POIR.03.03.03-14-0131/19

Tytuł projektu: Wzrost rozpoznawalności marki BINI na arenie międzynarodowej.

 

Beneficjent: PURERIDE M.Hellmann K.Zawarska J.Jaszczyński S.C.

Cele i efekty:

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności polskiej marki produktowej BINI na arenie międzynarodowej oraz wzrost wolumenu przychodów z eksportu. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie działalności firmy Beneficjenta oraz wzrost sprzedaży. Intensywna promocja projektu oraz asortymentu oferowanego przez Beneficjenta prowadzić będzie to do wzrostu rozpoznawalności marki, ugruntowania jej pozycji jako producenta asortymentu dziecięcego oraz promocji branży meblarskiej, a w konsekwencji Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość Projektu: 337 100,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Unijnych: 269 680,00 PLN

 

Numer projektu: POIR.03.03.03-14-0027/20

Tytuł projektu: “Wsparcie promocji marki BINI na rynku Zatoki Perskiej”

Beneficjent: PURERIDE M.Hellmann K.Zawarska J.Jaszczyński S.C.
Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest intensyfikacja działalności związanej z internacjonalizacją, w tym zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej, pozyskanie nowych kontrahentów oraz budowanie podwalin dla długofalowych relacji biznesowych.
Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie osiągnięcie docelowej wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami.
Wartość projektu: 276 200,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 220 960,00 PLN